Договор за туристически пакет на Кимба Тур ЕООД

Д О Г О В О Р

за туристически пакет

Днес, .........................г., в град София, между:

1............................................................................................................ЕГН ………………………….. ЛК…………………..

Дата на издаване: …………… Дата на валидност ................................ телефон: …………………… Е-мейл………………...…….

адрес: ..................................................................................................................................., наричан /а/ за краткост в настоящия договор Потребител - пътуващ, от една страна, и

2. "Кимба Тур" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, жк Св Троица, бл 339Б, ап. 36; ЕИК 201156351; с лиценз за туроператор № РК-01-6634, представлявано от Десислава Янева - Управител, телефон: 02/417 43 43; 0888 250 948; електронна поща: reservations@kimbatour.com,уеб сайт: www.kimbatour.com,наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР, от друга страна,

се сключи настоящия договор за туристически пакет:

І. Предмет на договора

1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да организира и предостави срещу заплащане на обща цена туристически пакет на следните Потребители-пътуващи:

.......................................................................................ЕГН....................... ЛК …………Издадена на: ……… Валидна до: ...............

.......................................................................................ЕГН....................... ЛК ………… Издадена на: ……… Валидна до: ...............

2.Основни характеристики на туристическите услуги, включени в туристическия пакет по туристическата програма:

2.1. Дестинация/дестинации на пътуването, маршрут, период на престой, включени нощувки:

- Дестинация/и: ...................................................................

- Маршрут....................................................................

- Продължителност на пътуването е …. дни

- Периоди на престой: дати от.............................до……………........

- Брой нощувки: ................................;

2.2. Превоз:

- Самолетен превоз, включително летищна такса и такса багаж:

Самолетна компания: ................................;

Дата, час и летище на тръгване: ..................................;

Дата, час и летище на пристигане: .................................;

Обратен полет

Дата, час и летище на тръгване: ..................................;

Дата, час и летище на пристигане: .................................;

(потребителите - пътуващи следва да се явят на летището 2 часа преди обявения час на полета)

- Трансфер /автобусен превоз/ от летище ................................ до хотелите на настаняване в ......................... при пристигането и обратно - при отпътуването;

- Автобусен превоз по маршрута на пътуването,

Тръгване на ……….. г. Час ...... ч. Място на тръгване:гр. София: ..............................

Връщане на ………….г. Часна връщане: ............ Място на връщане: ................................;

(потребителите - пътуващи следва да се явят на местата за отпътуване при тръгване/връщане 30 минути преди обявения час на отпътуване)

- Автобусен превоз при туристически екскурзоводски обиколки и посещения на туристически забележителности.

Видът, характеристиките и категориите на средствата за превоз са описани в Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

2.3. Настаняване: ................... броя нощувки със закуски в хотели, категория ........... 3 звезди в местата за настаняване по маршрута на пътуването съгласно Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

2.4. Посещенията и екскурзиите до туристически обекти и забележителности, екскурзоводски услуги съгласно Туристическата програма: .................................................................

2.5. Застраховка за покриване на разходите за съдействие("медицински разходи при болест и злополука на туриста"), при пътувания извън страната:................................................................

2.6.Минималният брой участници, необходим за осъществяване на пътуването, е ......................... души. Крайните срокове, в които Туроператорът е длъжен да уведоми потребителите - пътуващи, че този брой не е набран и пътуването е определен в Общите условия в съотвествие с чл.89, ал.7, т.1 от Закона за туризма.

3.Задължителна застраховка "Отговорност на туроперотара" съгласно чл.97, ал.1 от ЗТ:

Застраховател: ЗД "Евроинс АД", адрес София, жк Св Троица, бл 303Б, вх. Б, ет. 5, ап 41 , тел.: 0899992075; Договор №03700100002299, дата: 13.10.2019 г., валидност: 12.10.2020 г., застрахователно покритие и сума: 250000,00 BGN

ІІ.Цени и разплащания.

4.Общата цена на услугите, включени в туристическия пакет, описани в т.2 на настоящия договор, е ............................. лева за 1 (един) потребител - пътуващ, или общо за .............. потребители - пътуващи: ........................... лева.

4.1. Тази цена включва: всички туристически услуги, описани в точки от 2.1. до 2.5., и пътни такси в размер, посочен в Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

4.2. Тази цена не включва:

- туристическите градски ("сити") такси, които потребителите - пътуващи са длъжни да заплащат лично в местата за настаняване в размери, определени за съответното населено място. Информация относно размерите е обявена на уеб сайта на ТУРОПЕРАТОРА.

- допълнителни туристически услуги, които се ползват по желание на потребителите срещу допълнително заплащане по цени, описани подробно Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

5.Цената на заявените допълнителни туристически услуги за ползване по желание на потребителите - пътуващи, невключени в общата цена по т.4:

- ............................ лева общо за допълнителен превоз на багаж: ......... лева (единична цена за ..................... лица ;

- ............................ лева общо за посещение на .........................: лева (единична цена) за ...................... лица;

- ............................ лева общо за автобусна екскурзия до .....................: .............. лева (единична цена) за ....................... лица,

4.1. ..................... лева - общ размер на всички заявени допълнителни услуги, невключени в общата пакетна цена.

6.Начин на плащане: в брой в офиса на туроператора (съответно на туристическия агент) или по банков път по следната сметка: Банка: "ProCredit Bank" ЕАД, IBAN:BG24PRCB92301033297215; BIC: PRCBBGSF; титуляр: Кимба Тур ЕООД.

7.Срокове за плащане:

- При сключване на договора: първоначално (авансово) частично плащане в размер на ........................... за 1 потребител - пътуващ, или общо ....................... лева за ......................... потребители - пътуващи.

- Окончателно плащане в размер на .... х ....... лв. на човек = …… лв. - в срок до ................ дни преди датата на отпътуване.

- Окончателно плащане на цената за допълнителните услуги по т.6 - в срок до ................ дни преди датата на отпътуване.

ІІІ. Други условия. Права и задължения на страните.

8.Туристическите услуги, които се предоставят на потребителите - пътуващи като част от група, и необходимият минимален брой на групата за провеждането им са посочени в Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

9.Специфични изисквания на Потребителя/ите във връзка с предмета на този договор:.............................

10. Информация относно това дали туристическият пакет като цяло е подходящ за лица с ограничена подвижност, обща информация за паспортни и визови изисквания, информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава, информация относно други туристически услуги, чието ползване зависи от ефективна устна комуникация на друг език: съдържа се в Туристическата програма - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

11. Данни (информация) за контакт с непридружен от родител непълнолетен потребител:

Имена на непълнолетното лице: ......................................................................

Информация за контакт: ..............................................................................................

12.Преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ, съответно туристическият агент, предоставя лично на хартиен носител или по електронна поща полезна информация относно изпълнението на туристическия пакет, която потребителите - пътуващи следва да носят със себе си при провеждането му.

13.Правата и задълженията на потребителите - пътуващи и на ТУРОПЕРАТОРА и всички условия на договора за туристически пакет, за неговото изпълнение, изменение и прекратяване и за отговорността на ТУРОПЕРАТОРА са уредени в Общите условия за предоставяне на туристически пакети от ТУРОПЕРАТОРА, които са неразделна част от настоящия договор, и се предоставени срещу подпис на потребителя - пътуващ, сключващ настоящия договор.

14.Потребителят - пътуващ заявава, че преди сключването на настоящия договор ТУРОПЕРАТОРЪТ, съответно туристическият агент, му е предоставил стандартен формуляр №1 (2 или 3) и информацията по чл.82, ал.1, т.1- 9 от Закона за туризма, която се съдържа и в Туристическата програма - Приложение №1.

15.Потребителят - пътуващ, сключващ настоящия договор за туристически пакет, декларира, че е запознат с информацията относно обработването на личните му данни и на личните данни на другите потребители, в чиято полза сключва договора, от туроперотара подробно описана в раздел "Защита на личните данни" на Общите условия за предоставяне на туристически пакети от туроператора, които представляват неразделна част от настоящия договор, и които са му предоставени срещу подпис. Потребителят - пътуващ, сключващ договор за туристически пакет в полза и на други потребители - пътуващи, се задължава да ги уведоми за цялата информация относно обработването на лични данни от туроператора, като се задължава да предостави на всеки от тях копие от сключения договор с Общите условия, които са неразделна част от него.

16.Споровете, възникнали между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ относно тълкуването, действието и изпълнението на настоящия договор, се решават по доброволен начин, а при липса на съгласие - от компетентния съд съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

17.Никой служител или представител на ТУРОПЕРАТОРА няма право да променя или отменя условията, задълженията и санкциите в договора и да поема отговорност, ако не е изрично писмено упълномощен за това.

18.Всички промени на изпълнението на настоящия договор са действителни, ако са направени в писмен вид.

19.Недействителността на отделна клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до недействителност на друга клауза или на договора като цяло.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПОТРЕБИТЕЛИ: .............................................. ТУРОПЕРАТОР:

Можете да се доверите на нашия опит и професионализъм, както за Вашата почивка, така и за Вашата екскурзия или фирмено мероприятие.


УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КИМБА ТУР:

  • Online резервации за България и чужбина.
  • Хотелско настаняване в България, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Малдиви, Куба, Египет, Доминикана и други.
  • Почивки и екскурзии в чужбина (Балкански по-в, Европа, Азия, Африка).
  • Фирмени мероприятия, семинари и тийм билдинги.
  • Самолетни билети (редовни линии и нискотарифни линии).
  • Круизи.
  • Застраховка "Помощ при пътуване" /Медицинска застраховка/ и застраховка Отмяна на пътуване.

Нашата концепция, за Вашето приятно пътуване:

  • Фокусирали сме се върху Вашите изисквания и желания, върху коректността си, бързото и качествено обслужване.
  • Вярваме, че ще спечелим и Вашата усмивка с професионализъм, индивидуален подход и с внимание към всяко Ваше желание.

Нашата мечта:

  • Нашият личен стремеж е развитие на организацията, просперитет и дълъг живот. За него ни е нужна Вашата удовлетвореност. Стремежът ни е всеки път да се връщате при нас ентусиазирани, с усмивка, с желание за нови подвизи и сбъдване на нови мечти.


ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:

1) Резервацията си с Кимба Тур можете да направите бързо и лесно, чрез нашия сайт или като се свържете с нашите консултанти, а отговор ще получите не по - късно от 24 часа след като сте направили запитване.

2) Ако не намиратe желаната от Вас услуга в сайта, моля не се колебайте да се свържете с нас на: 0888/ 250 948, skype: kimbatour, messanger: Kimba Tour Ltd или да ни пишете на е-mail: reservations(et)kimbatour(точка)com

3) Вашата резервация ще бъде потвърдена писмено от нашите консултанти по e-mail.

4) Плащане по Вашата резервация можете да извършите:
- В брой - на каса на Изипей
- В брой на каса на Български пощи
- Чрез банков превод

- Бихме искали да Ви уведомим, че публикуваната на този сайт информацията е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати технически грешки.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена като лична оферта изпратена писмено по мейл от Кимба Тур или от оторизираните агенти съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.

- И не на последно място
Екипът на Кимба Тур Ви пожелава приятно пътуване!

E-mail: reservations@kimbatour.com

Тел.: 0888/ 25 09 48